DetailController

Giáo dục

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh

19/11/2022 00:00
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ngày 16/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, đối tượng thanh tra là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Các trường mầm non công lập, tư thục; các trường tiểu học công lập, tư thục, các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông: công lập và tư thục; các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện từ năm học 2022-2023

Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, đề xuất những chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với từng địa phương; công tác xây dựng kế hoạch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục; công tác xây dựng kế hoạch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quản trị các nhà trường; việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Để thực hiện các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức triển khai, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Bổ sung các trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm cho hoạt động thanh tra, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, phổ biến Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, đề xuất những chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với từng địa phương. Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động giáo dục trên địa bàn. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo.

Các Sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đảm bảo nguồn lực và điều kiện cần thiết, quy hoạch, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp, phòng bộ môn. Phối hợp, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ cơ cấu, định mức, tiêu chuẩn đào tạo theo quy định hiện hành để triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kim Quý-CTTĐT