DetailController

Tin từ các đơn vị

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh

09/10/2023 16:00
Thời gian qua, Sở Công Thương đã phát huy có hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện nhiều giải pháp duy trì, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, ổn định thị trường, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân.
Sở Công thương phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 tại huyện Mai Châu

Ngay từ đầu năm 2023, ngành Công thương đã tăng cường đôn đốc các đơn vị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất ngay sau khi kết thúc kỳ nghi Tết theo quy định. Tổ chức kiểm tra cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho 02 đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện Kim Bôi. Báo cáo UBND tỉnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương tại địa phương, trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến bổ sung mới 21 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 1.300,89 ha, điều chỉnh mở rộng 07 cụm công nghiệp tăng tổng diện tích là 421,05 ha, điều chỉnh 01 cụm công nghiệp giảm diện tích còn 32,59 ha, dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch 07 CCN với tổng diện tích 117,585ha. Tổng số cụm công nghiệp hiện có và bổ sung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh là 38 CCN với tổng diện tích đất là hơn 2,2 nghìn ha. 9 tháng đầu năm, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 02 dự án với tổng diện tích là 4,02ha với mức vốn đăng lý là 297,42 tỷ đồng. Đến nay tại các CCN đã thu hút được 36 dự án với tổng diện tích đã cho thuê là 88,91 ha; Tổng số vốn đăng ký khoảng 3.407,1 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đã thu hút dự án thứ cấp đạt 40,2%.

Công tác quản lý khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), Hóa chất được thực hiện có hiệu quả, tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị đang quản lý, sử dụng kho bảo quản vật liệu nỗ công nghiệp thực hiện gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: 22 dự án. Thẩm định cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho 08 đơn vị. Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 15 đơn vị.

Ngành Công thương đã tổ chức thực hiện Chương trình bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các dịp lễ, tết, có 05 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, tổng số tiền doanh nghiệp tự bình ổn gần 52,7 tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước), các mặt hàng tập trung bình ổn gồm 09 nhóm mặt hàng thiết yếu. Phối hợp với Lực lượng Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, phao tin thất thiệt về cung cầu giá cả hàng hoá, đặc biệt là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường đảm bảo chất lượng xăng dầu và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của địa phương khi thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thương mại đến các thành phần kinh tế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Ngành Công thương đã phối hợp triển khai hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ trên địa bàn các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phong. Mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình Đoàn giao dịch thương mại tại Úc, Tokyo, Nhật Bản và các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu tại một số tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, Phú Thọ, Nha Trang... Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho 13 đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Đến nay đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý là 30 chợ (10 doanh nghiệp, 20 HTX) chiếm 31,57% tổng số chợ trên địa bàn. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thời gian tới, ngành Công thương tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tập trung cao để hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/4/2023 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước; tăng cường áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa thông qua khuyến khích các hệ thống phân phối hiện đại tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án về phát triển thị trường trong nước... Thực hiện tốt công tác quản lý công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong chỉ đạo phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN, các dự án công nghiệp đầu tư vào các CCN trên địa bàn. Tổng hợp thông tin, đánh giá tình phát triển công nghiệp địa bàn kịp thời, chính xác.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Tăng cường truyền thông về công tác tiết kiệm điện. Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Triển khai công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai chương trình công tác thanh tra năm 2023. Duy trì công tác tiếp dân, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật./.