DetailController

Giáo dục

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

28/09/2022 00:00
Ngày 26/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2619 về việc tăng cường công tác phòng,chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Tổ chức diễn đàn trẻ em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong cơ sở giáo dục và gia đình

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó tập trung vào các nội dung: Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp); ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo vệ trẻ em cùng cấp, nhất là Ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong cơ sở giáo dục và gia đình; trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, ngườichăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục. Phối hợp giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở cơ sở giáo dục và địa phương; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em./.