DetailController

Kinh tế

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

20/06/2024 16:57
Chương trình Giảm nghèo bền vững đã nâng cao thu nhập và cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người dân trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Chương trình cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã làm cho công tác giảm nghèo đạt được kết quả cao.

Giai đoạn 2022-2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2,5-3/% năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,2% (từ 15,49% năm 2021 xuống còn 12,29% năm 2022). Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 3,09% (từ 12,29% năm 2022 xuống còn 9,2% năm 2023). Năm 2024 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2,3-2,5%. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2023 là trên 3%, mức giảm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo (huyện Đà Bắc) kế hoạch vốn giao năm 2021-2023, nguồn vốn ngân ngân sách Trung ương 121.149 triệu đồng. Triển khai xây dựng 41 công trình hạ tầng như đường giao thông, công trình nước sinh hoạt, ngầm nước kênh mương… trên địa bàn huyện nghèo huyện Đà Bắc theo quy định. Đến nay các công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Thực hiện duy tu bảo dưỡng cho 70 danh mục dự án và chuẩn bị thực hiện duy tu bảo dưỡng cho 159 danh mục dự án tiếp theo. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2023 được 119.957 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển là 113.459 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 6.498 triệu đồng, đạt 99,02% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn giao năm 2024, nguồn ngân sách Trung ương 69.133 triệu đồng. Triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng huyện nghèo tổng nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2023 là 73.719 đồng. Đầu tư 01 công trình Cải tạo, sửa chữa đường huyện (ĐH.34) từ ngã ba Ênh, xã Tân Minh - xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc; duy tuy, bảo dưỡng 01 công trình giao thông khác do cấp xã làm chủ đầu tư. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2023 được 40.854 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển 34.152 triệu đồng; vốn sự nghiệp 6.702 triệu đồng, đạt 55,42% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn giao năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương 31.594 triệu đồng.

Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, nguồn vốn giai đoạn 2021-2023 là 53.182 triệu đồng trong đó ngân sách rung ương 53.182 triệu đồng; Nngân sách địa phương (cấp huyện). Các địa phương hiện đã triển khai thực hiện được 46 mô hình dự án hỗ trợ (chủ yếu là mô hình chăn nuôi gia súc và đại gia súc) với trên 900 hộ tham gia. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2023 được 36.964 triệu đồng, đạt 69,50% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương 58.708 triệu đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nguồn vốn giai đoạn 2022-2023 là 23.603 triệu đồng trong đó ngân sách Trung ương là 23.603 triệu đồng; ngân sách địa phương. Các địa phương hiện đã triển khai thực hiện được 16 dự án hỗ trợ (bao gồm cả dự án chăn nuôi và trồng trọt) với trên 400 hộ tham gia. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2023 được 9.503 triệu đồng, đạt 41,20% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách trung ương là 24.030 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững kế hoạch giai đoạn 2021-2023 là 101.891 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách Trung ương 97.578 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh giao 4.313 triệu đồng. Các đơn vị dạy nghề đã triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy nghề và mở các lớp dạy nghề cho 5.691 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất tại 02 Trường Cao đẳng trên địa bàn. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021–2023 được 80.370 triệu đồng, đạt 78,88% kế hoạch vốn giao. Hỗ trợ việc làm bền vững cđơn vị dạy nghề đã triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy nghề. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021–2023 được 11.563 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển 3.752 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.811 triệu đồng, đạt 78,02% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2024 tổng số nguồn vốn được phân bổ là 12.031 triệu đồng, trong đó nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương 11.563 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh giao 450 triệu đồng.

Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) giai đoạn 2021-2023 giao 27.080 triệu đồng. Triển khai thực hiện hỗ trợ 860 hộ nghèo, cận nghèo (trong đó: 494 hộ xây mới, 366 hộ sửa chữa nhà ở) trên địa bàn huyện nghèo (huyện Đà Bắc). Đến hết 31/01/2024 đã giải ngân kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2023 được 25.020 triệu đồng, đạt 92,39% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương là 31.940 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) giai đoạn 2021-2023 là 9.170 triệu đồng; ngân sách địa phương. Tập huấn nâng cao năng lực 224 học viên là cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền cấp huyện, xã và cho 87 học viên là đối tượng công tác tuyên truyền cấp cơ sở (trưởng thôn, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên). Triển khai nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã cho 22 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh (xã vùng III). Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2023 được 4.735 triệu đồng, đạt 51,64% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2024 ngân sách Trung ương 4.040 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Truyền thông về giảm nghèo đa chiều nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2023 (vốn sự nghiệp) 3.163 triệu đồng; ngân sách địa phương. Đến hết 31/01/2024 đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2023 được 2.678 triệu đồng, đạt 84,66% kế hoạch vốn giao.

Để tăng cường hơn chữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, thời gian tới tỉnh ưu tiên tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất như sinh kế, học nghề, chuyển giao công nghệ, việc làm, có thu nhập ổn định và một số nội dung mới như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, tham gia tích cực của nhân dân về thực hiện giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ưu tiên tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất như sinh kế, học nghề, chuyển giao công nghệ, việc làm, có thu nhập ổn định và một số nội dung mới như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đảm bảo cán bộ có đủ năng lực tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác thuộc lĩnh vực giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo quy định, xác định chính xác hộ nghèo, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Theo dõi, cập nhật đầy đủ, hồ sơ, số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện phân bổ chi tiết kinh phí vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định. Tăng cường công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định./.