DetailController

Chính trị

Tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm thông qua hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ

16/05/2024 09:05
Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân thông qua hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ. Coi đây nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Để triển khai hiệu quả chủ trương trong toàn Đảng bộ, năm 2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 14-QĐ/TU về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua thực hiện, tính nghiêm túc, văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể được nâng lên; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính, đủ năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí của tỉnh hưởng ứng tích cực Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải thưởng báo chí về công tác xây dựng đảng “Búa liềm vàng” hằng năm. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng đã góp phần làm cho công chúng hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trong đó có nội dung liên quan đến tuyên truyền, giáo dục liêm chính; dành sự quan tâm, theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này, thông qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nhiều việc tốt, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Hằng năm, tỉnh đều có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt tập trung trong toàn Đảng bộ và tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ. Nhất là việc kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đến nay, việc triển khai đăng ký tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. 100% tập thể và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Hòa Bình trong các năm 2018, 2020, 2022, 2023 và 2024. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động đưa thông tin về cơ sở. Tổ chức các đợt chiếu phim tuyên truyền ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân các xã khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh; in, nhân bản, phát hành phim kỹ thuật số; cung cấp chương trình Miền núi, phim tài liệu, phim tư liệu, phim hoạt hình cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng phục vụ Nhân dân. Ngoài các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì gần 1.500 đội văn nghệ tuyên truyền ở xóm, bản, tổ dân phố hoạt động có hiệu quả.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến trên Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Qua những bài tản văn, truyện, ký, phóng sự, qua hội nghị học tập chuyên đề về văn hoá, văn nghệ và các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, toạ đàm… đã khắc họa lên hình ảnh người cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; đồng thời, lên án gay gắt những cá nhân vi phạm, đi ngược lại với những chuẩn mực về liêm chính. Hình thức giáo dục liêm chính bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật thực sự đã có tác dụng rất lớn trong giáo dục liêm chính trong cộng đồng.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát chủ trương, chính sách tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ phục vụ Nhân dân, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đối ngoại, Nhân dân các xã vùng II, III. Thư viện tỉnh Hòa Bình thực hiện trưng bày sách theo chuyên đề: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các dịp Kỷ niệm Ngày Sinh nhật Bác 19/5 và các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đất nước, địa phương. Các đợt trưng bày, giới thiệu sách đã thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm, giúp người đọc hiểu được về tư tưởng đạo đức, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sức lan toả rộng rãi trong đời sống xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, những tư tưởng tích cực, lối sống đẹp là những khó khăn, thách thức, những cám dỗ về vật chất, tiền tài, danh vị. Vì thế mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lý tưởng và khát vọng cống hiến; có ý chí, nghị lực; giữ vững danh dự và nhân cách trong sáng; có lối sống mực thước, phù hợp với xu thế phát triển của cộng đồng. Các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội./.