DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023

20/12/2022 00:00
Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra; ngày 19/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2231/UBND-KTN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 574-KL/TU ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; và các văn bản liên qan đến việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, vận động toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức thông tin, cảnh báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Kiện toàn Ban chỉ đạo về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương. Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã bổ sung Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Củng cố các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thôn bản, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng xây dựng và thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý; tu sửa, bảo trì các công trình phòng cháy; bảo dưỡng các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có cháy rừng xảy ra; tổ chức lực lượng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ đủ sức ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, tham gia chữa cháy rừng có hiệu quả. Xử lý nghiêm các chủ rừng không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và để xảy ra cháy rừng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn, trực phòng cháy chữa cháy rừng và tham mưu tích cực, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Cập nhật kịp thời số liệu, diễn biến thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh để xây dựng bản tin dự báo cấp cháy rừng, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Thường xuyêntheo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy, kịp thời dập tắt đám cháy khi mới phát sinh; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 3113/QCPH-BCHQS-CA-NN&PTNT ngày 9/10/2020 giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Lữ đoàn 72 Binh chủng Công binh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Nghị định  số  02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn, xử lý các điểm nóng về xâm hại tài nguyên rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thông tin kịp thời về diễn biến của thời tiết làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho từng địa phương trong tỉnh. Thực hiện thông tin cấp dự báo cháy rừng trong các tháng của mùa cháy rừng; đưa tin, bài về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên đài phát thanh, truyền hình; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định./.