DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tăng cường chỉ đạo, điều hành 18 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

18/06/2024 15:43
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ toàn diện, luôn bám sát vào Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; bám sát Chương trình công tác trọng tâm Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 trong công tác chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 1,81%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.366,5 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 58% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 78% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023. Có 8 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án đầu tư trên toàn tỉnh lên 718 dự án. Có 210 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.750 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới bằng 98,6%, số vốn đăng ký bằng 112%. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt thấp. Trong đó ngành công nghiệp xây dựng giảm 0,34%. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt theo kế hoạch. thu hút đầu tư mới còn khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng xét về tổng thể vẫn còn lạc hậu, thiếu đồng bộ,...

Khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2024. Tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác lập, rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng; rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo giải ngân hết nguồn kế hoạch vốn được giao. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, định giá đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; sớm hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa. Đẩy mạnh nguồn thu tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án theo kế hoạch được duyệt; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án trong từng nguồn vốn nhằm tập trung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân, cần đẩy nhanh tiến độ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, như: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình), Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1)...

Triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý thu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời có các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Tổ chức điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; trong năm 2024 ngân sách các cấp tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm thêm 5% dự toán chi thường xuyên so với dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà đầu tư gắn với việc thực hiện rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai, dự án có dấu hiệu giữ đất, chờ cơ hội để chuyển nhượng, dự án vi phạm quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Chỉ đạo các địa phương chăm sóc cây trồng và hoa màu theo đúng khung thời vụ. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo Kế hoạch. Quản lý tốt quy hoạch 3 loại rừng, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng mục đích, hiệu quả. Rà soát, đánh giá và giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nắm bắt tình hình hoạt động khai thác thủy sản, tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt. Tiếp tục triển khai đôn đốc các địa phương, đơn vị về công tác thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước; tiếp tục phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2023-2024, vụ Mùa 2024. Chỉ đạo, điều hành đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đê điều trước, trong và sau mùa mưa lũ. Duy trì chế độ kiểm tra đê thường xuyên và kiểm tra đột xuất đối với các tuyến đê cấp III và đê cấp IV. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo đúng chu trình thường niên.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, tăng tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp xây dựng, lắp ráp, công nghiệp quốc phòng, an ninh; chú trọng các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; sản xuất nguyên liệu cung cấp đầu vào cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước. Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường; củng cố, phát triển thị trường truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu của nhân dân để có biện pháp có thể đảm bảo đủ lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối. Khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các KCN, CCN. Tham gia một số nội dung hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng: Lễ hội Hoa Ban và Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024- Tham gia Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên và Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024. Triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch hồ Hòa Bình. Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án đầu tư quan trọng, dự án đấu giá đất, dự án đầu tư có sử dụng đất. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai và tăng cường số hóa cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 2025. Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thành phố. Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh.  Thực hiện quản lý khoáng sản và hoạt động khoáng sản hợp lý, có hiệu quả. Đẩy nhanh việc cấp phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được phê duyệt quy hoạch; các khu vực vật liệu đất đắp đã được phê duyệt vào dự án đầu tư; các dự án có đất dôi dư trong phạm vi dự án công trình để phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm pháp luật về về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản cho các dự án, cấp Giấy phép môi trường các dự án đầu tư đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Thực hiện tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học theo Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình. Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ. Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; tập trung chỉ đạo phát triển giáo dục dân tộc.

Thường trực cấp cứu 24/24h, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Triển khai tốt các hoạt động của công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, duy trì tốt chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhân. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe, điều trị người bệnh. Đẩy nhanh việc thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, vacxin, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trong tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024. Phối hợp tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao; thành lập đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia các giải thể thao toàn quốc và khu vực theo Kế hoạch.

Triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về các địa phương để tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng theo quy định. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn phát sinh các tệ nạn xã hội tiến tới đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Giải quyết chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định, thực hiện tốt việc quản lý người thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN.

Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo kế hoạch; công nhận và bàn giao kết quả các đề tài đã được nghiệm thu tới các cơ quan để triển khai ứng dụng. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử tỉnh Hòa Bình từ khởi thủy đến năm 2020 theo Đề án số 14-ĐA/TU ngày 29/11/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình. Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm/dịch vụ về Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác quyền Sở hữu trí tuệ.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ và điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTGQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn chương trình Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phép kéo dài từ năm 2022 -2024. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và lộ trình Đề án tinh giản biên chế của tỉnh. Triển khai thiết thực, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tiếp tục thực hiện một số nội dung liên quan Dự án 513 “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc tỉnh Hòa Bình”. Triển khai Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tranh. Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại tại cơ sở để nắm bắt cụ thể, kịp thời và giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh việc rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời xử lý mọi tình huống. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024; diễn tập khu vực phòng thủ 03 huyện, thành phố; diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ 3 sở. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.  Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để trở thành “điểm nóng”. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chương trình, kế hoạch. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Duy trì quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước. Phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để vận động nguồn lực, thu hút vốn đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác với các nước và các tổ chức mà tỉnh Hòa Bình đã ký kết hợp tác./.