DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

03/02/2023 00:00
Ngày 31/01/2023, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên theo các nội dung của Chỉ thị 17- CT/TW của Ban Bí thư và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan ban hành quy chế phối hợp quản lý an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ban hành các tiêu chuẩn địa phương về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhưng không trái với quy định chung; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh phát triển, đảm bảo công tác an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Công khai các tổ chức, cá nhân, cơ sở vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh phong trào quần chúng để phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng. Phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng, liên kết các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn để người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Ưu tiêu cung cấp tín dụng cho các hộ sản xuất thực phẩm an toàn, nhất là các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm an toàn. Có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ cung ứng thực phẩm an toàn. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao để người dân lựa chọn sử dụng. Thông tin rộng rãi các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm đến người dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm./.