DetailController

Giáo dục

Sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

09/09/2022 00:00
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 260421/CVVIETTEC.,CORP ngày 18/8/2022 của Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc hợp tác triển khai dịch vụ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ và hạ tầng để cài đặt riêng phần mềm (bản Client) cho các địa phương đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và được hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngày 5/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2365 về việc sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nội dung Công văn số 260421/CV-VIETTEC., CORP ngày 18/8/2022 của Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc hợp tác triển khai dịch vụ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Các đơn vị cấp xã (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) căn cứ điều kiện thực tế, trên tinh thần tự nguyện để xem xét hợp tác sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; chủ động liên hệ với Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện. Phòng Giáo dục và Đào tạo tập hợp danh sách đơn vị cấp xã sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ để theo dõi quản trị Hệ thống cấp tỉnh, thời gian chậm nhất ngày 15/9/2022.

Đối với các đơn vị cấp xã không thuê máy chủ và hạ tầng để cài đặt riêng phần mềm thì vẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thời gian đăng nhập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.