DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập

09/08/2022 00:00
Sau 5 năm triển khai việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đến nay, bộ máy chính trị đã giảm các đầu mối trực thuộc, quy mô quản lý phù hợp, không gian phát triển kinh tế- xã hội được mở rộng. Hiện tỉnh đang tập trung sắp xếp, giải quyết số lượng cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và  Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình đến hết năm 2024, sẽ hoàn thành việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi thực hiện. Để góp phần triển khai hiệu quả chủ trương này, 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên. Để Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Trước khi sáp nhập, toàn tỉnh có 11 huyện, thành phố; 210 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 8 phường, 11 thị trấn và 191 xã. Căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tỉnh đã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh nhập toàn bộ huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 1 huyện; số cán bộ công chức dôi dư là 98 người. Đến nay, đã sắp xếp được 68 trường hợp, còn 30 trường hợp đang tiếp tục sắp xếp theo lộ trình. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh đã tiến hành sáp nhập 59 đơn vị hành chính, đảm bảo theo tiêu chí đề ra. Trong đó, giảm 60 xã, 1 thị trấn và tăng 2 phường. Đến nay, tỉnh còn 151 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng giảm 28% so với trước. Số cán bộ, công chức sau sáp nhập dôi dư là 1.798 người. Các địa phương đã tiến hành sắp xếp 1.493 người, còn lại 305 người đang tiếp tục sắp xếp theo lộ trình. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã góp phần giảm kinh phí chi thường xuyên khoảng hơn 170 tỷ đồng/năm.

Cùng với đó, nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính thôn, xóm, tổ dân phổ trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực, đảm bảo tiến độ đề ra. Sau sắp xếp, đến nay, toàn tỉnh có 1.480 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 576 thôn, xóm. Tương ứng với giảm 2.304 người hoạt động không chuyên trách và 2.880 tổ chức đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố. Hẳng năm, tỉnh đã giảm 51,76 tỷ đồng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách; đồng thời thực hiện khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể ở xóm, thôn, tổ dân phố.

Theo lộ trình, việc bố trí, sắp xếp số công chức dôi dư sẽ được thực hiện đến năm 2024. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra cùng những giải pháp đồng bộ đã và đang triển khai thực hiện, tin tưởng rằng Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành việc sắp xếp số lượng công chức dôi dư, vừa giúp họ yên tâm công tác, vừa bảo đảm số lượng đúng theo quy định./.