DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới năm 2022

29/11/2022 00:00
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá so sánh ước đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
Toàn tỉnh có trên 9,687 nghìn ha cây ăn quả có múi

Các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc gieo cấy, chăm sóc lúa và cây màu theo đúng khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 117 nghìn ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 71 nghìn ha, sản lượng đạt 36,6 vạn tấn; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đất trồng trọt ước đạt 155 triệu đồng, tăng 15 triệu đồng so với năm 2021. Toàn tỉnh có trên 9,687 nghìn ha cây ăn quả có múi, trong đó diện tích kinh doanh đạt 7,429 nghìn ha, sản lượng niên vụ 2021-2022 đạt 166,7 nghìn tấn. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao; ước năm 2022 thực hiện chuyển đổi được trên 2.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác như ngô, rau đậu, cây có múi, cây hàng năm và cây lâu năm khác. Các mô hình liên kết sản xuất, chuỗi giá trị trong sản xuất tiếp tục phát triển; điển hình như mô hình liên kết trong sản xuất cây gai xanh, cây bưởi đỏ, mía ăn tươi... tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung phát triển chăn nuôi con bản địa trong nông hộ, chăn nuôi công nghiệp trong các cơ sở chăn nuôi lớn. Tình hình chăn nuôi nhìn chung phát triển ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 114,57 nghìn con trâu; 87,9 nghìn con bò; 476,12 nghìn con lợn và 9,1 triệu con gia cầm. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm vắc xin các loại cho gia súc, gia cầm được tăng cường; tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi trên đàn vật nuôi. Thường xuyên kiểm dịch, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và các sản phẩm động vật, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi duy trì, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm; các địa phương chú trọng tăng diện tích trồng cây gỗ lớn và cây bản địa. Đã trồng được 7.399 ha rừng tập trung, đạt 129% kế hoạch năm và 968.983 cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ tết trồng cây và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”; chăm sóc bảo vệ 100% diện tích rừng trồng hiện có; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định trên 51,5%. Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được duy trì thường xuyên; tiếp tục quản lý tốt quy hoạch 3 loại rừng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao hồ; đến nay, toàn tỉnh có 2,7 nghìn ha diện tích mặt nước và 4,89 nghìn lồng nuôi cá. Sản lượng thu hoạch ước đạt 12,17 nghìn tấn; giá trị thu nhập trên 1 ha mặt nước đạt 150 triệu đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 71 xã (bằng 55% tổng số xã); trung bình 1 xã đạt 16 tiêu chí/xã; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 60 khu dân cư kiểu mẫu, 170 vườn mẫu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai theo kế hoạch; trong năm 2022 đã thực hiện chuẩn hóa và nâng cấp được 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên, nâng số sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận lên 117 sản phẩm./.