DetailController

Giáo dục

Quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

28/10/2022 00:00
Ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

Theo đó, duyệt hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023, với tổng  lượng gạo: 1.082.100 kg. Cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong : 56.360

Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc : 183.290

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi : 155.745

Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu : 89.070

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn : 237.775

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy : 17.190

Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc : 204.730

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy : 100.800

Ủy ban nhân dân huyện thành phố  Hòa Bình : 37.065

Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn : 75

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố tổ chức thực hiện; việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí  phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện cấp, phát gạo cho học sinh trong diện  được hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2022-2023, trường hợp còn thừa. Giao Ủy  ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ quan  liên quan thực hiện cấp phát trước cho học sinh trong diện được hỗ trợ gạo học  kỳ II năm học 2022-2023. 

 Kết thúc học kỳ I năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố và Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho  học sinh học kỳ I và nhu cầu gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2022-2023, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính đề nghị cấp nốt số gạo học kỳ II  năm học 2022-2023./.