DetailController

Chỉ đạo điều hành

Quyết định hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn qua huyện Kim Bôi

04/05/2024 10:55
Ngày 03/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) (đoạn qua xã Đú Sáng và xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi).

Theo đó, hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) (đoạn qua xã Đú Sáng và xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi), như sau:

Hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) tại xã Bình Sơn, xã Đú Sáng huyện Kim Bôi, cụ thể:

Đất chuyên trồng lúa nước: Hỗ trợ khác 100.000 đồng/m2 tại xã Đú Sáng và 40.000 đồng/m2 tại xã Bình Sơn;

Đất trồng lúa nước còn lại: Hỗ trợ khác 80.000 đồng/m2 tại xã Đú Sáng và 35.000 đồng/m2 tại xã Bình Sơn;

Đất bằng trồng cây hàng năm: Hỗ trợ khác 66.500 đồng/m2 tại xã Đú Sáng và 29.000 đồng/m2 tại xã Bình Sơn;

Đất trồng cây lâu năm: Hỗ trợ khác 35.500 đồng/m2 tại xã Đú Sáng và 10.500 đồng/m2 tại xã Bình Sơn.

Đối tượng để được hỗ trợ khác phải đủ điều kiện là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

UBND tỉnh giao Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi rà soát xác định các trường hợp đủ điều kiện tại Điều 1 nêu trên; lập, phê duyệt phương án hỗ trợ theo quy định.