DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Ngân

16/11/2023 18:48
Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 62/QĐ-UBND đối với dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Ngân.

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Ngân đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với nhà đầu tư tại Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 22/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, với những nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Diện tích sử dụng đất của dự án đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành: 2.177,9m2 (gồm có 97,7m2 đất thuộc hành lang lưới điện 35kv).

Nội dung điều chỉnh thứ hai: Quy mô đầu tư đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành:

TT

Hạng mục công trình

Diện tích sử dụng đất (m2)

Số tầng

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

I

Công trình chính

549

25,21

1

Nhà bán hàng, điều hành

73

02

2

Mái che cột bơm

390

01

3

Nhà kho

86

01

II

Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật

931

42,74

III

Đất cây xanh, cảnh quan

600,2

27,56

IV

Đất khác (Hành lang bảo vệ lưới điện 35kv)

97,7

4,49

                  Tổng cộng

2.177,9

100

Nội dung điều chỉnh thứ ba: Tổng vốn đầu tư đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành: 12.906.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm linh sáu triệu đồng); trong đó: Vốn tự có của doanh nghiệp: 2.646.000.000 đồng (chiếm 20,5%), còn lại 10.260.000.000 đồng là vốn vay tín dụng.

Nội dung điều chỉnh thứ tư: Tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 22/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành:

- Đến hết tháng 4/2024: Hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án;

- Từ tháng 5/2024 đến hết tháng 11/2024: Hoàn thành đầu tư hạng mục công trình;

- Từ tháng 12/2024: Chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Trách nhiệm của Công ty TNHH thương mại Hải Ngân

Khẩn trường hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo đúng tiến độ cam kết.

Triển khai các thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo về môi trường.

Làm việc với Sở Công thương để được hướng các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế cửa hàng xăng dầu, nghiệm thu công trình và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tuyển dụng lao động và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến phạm vi quản lý của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án.

Quá trình hoạt động yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và các cơ quan liên quan phối hợp với Công ty TNHH thương mại Hải Ngân triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng khu đất, hoạt động xây dựng tại vị trí thực hiện dự án và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 22/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Tân Lạc và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH thương mại Hải Ngân (Địa chỉ tại: khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), các cơ quan tại Khoản 2, Điều này và 01 bản được lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình./.