DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

11/03/2022 00:00
Ngày 8/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 16-QĐ/TU quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ đảm bảo đúng quy định

Theo đó, phiên tiếp công dân là việc thực hiện tiếp công dân trong cùng một phiên của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo đảm tính toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) được xem xét giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp công dân là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh đánh giá những kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đôn đốc việc thực hiện các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh trong cùng một phiên phải tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng thẩm quyền, trách nhiệm của từng chức danh, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, không làm thay, không để sót nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến việc phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân khi có yêu cầu. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo đầy đủ kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với những thông tin đã cung cấp. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân.

Địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc do yếu tố bất khả kháng, lịch tiếp công dân lùi vào ngày làm việc sau đó. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, căn cứ vào điều kiện thực tế các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh có thể tiếp công dân theo chuyên đề, đột xuất, địa điểm do người chủ trì phiên tiếp quyết định. Quy định cũng quy định thành phần; trách nhiệm của các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phiên tiếp công dân.

Công dân có nội dung cần phản ánh, kiến nghị, KNTC đăng ký trực tiếp với Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc gửi đơn, thư qua bưu điện, ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, ký tên, trước phiên tiếp dân ít nhất 5 ngày để các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương liên quan bố trí tiếp theo quy định.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC, kiến nghị phản ánh của người dân ngay từ cơ sở, không để công dân khiếu kiện vượt cấp. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, nơi tổ chức tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và cán hân liên quan vi phạm các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân thì bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.