DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế

22/07/2022 00:00
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết số 166/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết là: Chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường Trung học phố thông, chính sách thu hút đối với người về công tác, làm việc tại trường Trung học phổ thông chuyên gồm: Học sinh và giáo viên đang học tập và công tác giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên; Giáo viên được tuyến chọn về giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên.

Chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; chế độ đối với giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tố chức gồm: Học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được chọn tham gia đội tuyển tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Giáo viên các trường phố thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trực tiếp tham gia giảng dạy, ôn luyện đội tuyển tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, hướng dẫn học sinh thực hiện dự án tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Giảng viên, Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia được mời tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đối với chính sách hỗ trợ cho học sinh bao gồm:

Đối với học sinh đang học tập tại trường Trung học phổ thông chuyên: Học sinh đang học trường Trung học phổ thông chuyên, có hộ khẩu tại các huyện của tỉnh hoặc có nhà ở cách trường trên 15 km được hỗ trợ kinh phí bằng 0,15 lần mức lương cơ sở/tháng/học sinh và được hưởng 9 tháng/năm; Những học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại nghị quyết này.

Đối với học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gồm: Học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh được chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia trong thời gian ôn luyện được hỗ trợ bàng 0,1 lần mức lương cơ sở/ngày/học sinh, thời gian hồ trợ không quá 90 ngày/năm;

Học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh được chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia, trong thời gian bồi dưỡng, ôn luyện ở ngoài tỉnh được hỗ trợ tiền tàu xe, mỗi lần đi về bàng 0,15 lần mức lương cơ sở/học sinh; hỗ trợ tiền thuê phòng ngủ, tiền sinh hoạt phí bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/ngày/học sinh, thời gian hỗ trợ không quá 30 ngày/năm;

Học sinh trong đội tuyển quốc gia tập huấn tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế được hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại và học tập trong thời gian tham gia tập huấn bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/ngày/học sinh, số ngày được hưởng không quá 30 ngày/học sinh/năm;

Học sinh có dự án được chọn tham gia cuộc thi Khoa học Kỳ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tố chức (mồi dự án không quá 02 học sinh), trong thời gian thực hiện dự án được hỗ trợ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở/ngày/học sinh, thời gian hỗ trợ không quá 30 ngày/năm. Trong thời gian tham gia cuộc thi được hỗ trợ tiền xe mỗi lần đi về bằng 0,15 lần mức lương cơ sở/học sinh; hỗ trợ tiền thuê phòng ngủ, tiền sinh hoạt phí bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/ngày/học sinh, thời gian hồ trợ không quá 05 ngày/học sinh/năm.

Hỗ trợ khen thưởng một lần cho học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như sau: Giải Nhất: 10.000.000đ/giải/học sinh; Giải Nhì: 8.000.000đ/giải/học sinh; Giải Ba: 5.000.000đ/giải/học sinh; Giải Tư: 3.000.000đ/giải/học sinh.

Chính sách hồ trợ đối với giáo viên gồm:

Đối với giáo viên dạy ôn luyện, bồi dường đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia, hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gồm: Chi trả cho giáo viên ôn luyện, bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia với mức bằng 0,8 lần mức lương cơ sở/buổi dạy (4 tiết), thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 90 buổi cho mỗi đội tuyển Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí; các đội tuyến có phần thi thực hành: Vật lý, Hóa học, Sinh 4 học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tin học không quá 100 buổi/đội tuyển;

Chi trả tiền thuê chuyên gia đầu ngành, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ bồi dưỡng đội tuyên thi học sinh giỏi quôc gia với mức bằng 2,0 lần mức lương cơ sở/buổi dạy (4 tiết), thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 30 buổi/đội tuyển;

Chi trả cho giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện dự án tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với mức bàng 0,3 lần mức lương cơ sở/buổi, thanh toán theo số buổi hướng dẫn thực tế và không quá 30 buổi/dự án (mỗi giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 dự án);

Khen thưởng một lần cho giáo viên hướng dẫn học sinh đạt giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với mức tiền thưởng bằng mức tiền thưởng của học sinh đạt giải tương ứng/dự án.

Chính sách đối với giáo viên công tác và giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên: Giáo viên giảng dạy các môn chuyên, giáo viên dạy song ngữ các môn chuyên được hưởng hỗ trợ hàng tháng bàng 1,5 lần mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm; Giáo viên giảng dạy song ngữ các môn không chuyên được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm.

Chính sách thu hút, khuyến khích giáo viên về công tác tại trường Trung học phô thông chuyên gồm: Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hệ chính quy sau khi được tiếp nhận về công tác tại trường được hồ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người và cam kết phải công tác ít nhất 10 năm tại trường Trung học phổ thông chuyên sau khi hoàn thành khóa học.

Hồ trợ tiền thu hút với mức 300 triệu đồng/người đối với Tiến sĩ có nguyện vọng về công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên và cam két giảng dạy từ 10 nãm trở lên. Người được tuyển chọn giảng dạy tại trường trung học chuyên phải đền bù tiền hỗ trợ 1 lần, kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ và các khoản chi phí liên quan khác nếu chưa thực hiện giảng dạy tại trường tối thiểu là 10 năm theo cam kết.

Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách Nhà nước của tỉnh đảm bảo.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tồ đại biếu Hội đồng nhân dân và đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.