DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Quốc hội thảo luận tại tổ về luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và luật đấu thầu (sửa đổi)

07/06/2013 00:00

Chiều ngày 06/ 6/ 2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về 02 dự án Luật gồm: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi). Tham gia thảo luận cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình gồm Đoàn ĐBQH Hưng Yên và Đoàn ĐBQH Đăklăk.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại tổ

 Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng tổ thảo luận nêu các vấn đề cần tập trung thảo luận cho 02 dự án Luật, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi 02 dự án Luật này. Tham gia góp ý vào 02 dự án Luật, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu:

Về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2006. Qua 7 năm thực hiện đã tạo được khung pháp lý có giá trị cao và đồng bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân. Thực tế hiện nay, còn nhiều công trình, dự án sử dụng kém hiệu quả đã gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. Đề nghị bổ sung vào Dự thảo Luật trách nhiệm của khâu quy hoạch và thẩm định quy hoạch. Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý trong từng lĩnh vực. Cần phải quản lý tốt tài sản của đất nước và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Về Luật đấu thầu (sửa đổi): Các quy định trong Dự thảo Luật đấu thầu đề nghị cần phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có đủ các điều kiện có khả năng được thực hiện các dự án. Khi các nhà thầu trong nước thực hiện dự án sẽ tạo điều kiện để thu hút nguồn lao động.... Cần phải nghiên cứu và xem xét các nhà thầu Trung Quốc. Dự thảo Luật cần quy định cơ chế đặc thù đối với những công trình quan trọng quốc gia, những dự án có tầm ảnh hưởng lớn. Đề nghị có mô hình cơ quan chuyên trách thực hiện công việc đấu thầu, có cơ chế giám sát chặt chẽ, việc đấu thầu sẽ đạt hiệu quả, chất lượng thực sự. Tránh tính hình thức như hiện nay.