DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Quốc hội thảo luận tại tổ

13/11/2013 00:00
Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội (QH) ngày 11/11, buổi sáng các ĐBQH làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; nghe Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận tại tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã có ý kiến phát biểu thảo luận về các nội dung liên quan.
ĐB Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội trường.

 Các ĐBQH đã biểu quyết với đa số tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là: “Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.”

Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 22,5 giường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

Các ĐBQH đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. QH đã thảo luận tại Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận tại tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), các vị đại biểu Quốc hội trong tổ đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Thanh Hải đều tập trung vào các vấn đề cụ thể, như: Về quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, giấy phép xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng…nhất trí với sự cần thiết ban hành luật này và cho rằng, dự thảo luật về cơ bản đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật và khả thi. Tuy nhiên, dự thảo luật cần được tiếp tục rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo thống nhất với một số dự án luật đang được trình QH, với hệ thống pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế. Về phạm vi điều chỉnh  chỉ nên quy định về hoạt động xây dựng như là một công đoạn để triển khai thực hiện dự án đầu tư có xây dựng, không bao hàm nội dung đầu tư xây dựng nói chung. Về điểm b, Điều 64 quy định cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khi xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn, đại biểu cho rằng quy định như vậy chưa cụ thể, rõ ràng, dễ gây ra thất thoát, đề nghị quy định lại cho chặt chẽ hơn.

Về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thanh Hải đánh giá, dự thảo đã cơ bản đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan. Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn khi dự thảo luật vẫn còn tới 12 Điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 18 điều giao cho các bộ, ngành hướng dẫn mới thực hiện được; một số điều khoản quy định còn chung chung nên khó áp dụng. Đề nghị bổ sung và cụ thể hóa hơn những quy định liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường về: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, bồi thường thiệt hại về môi trường, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.