DetailController

Tin từ các đơn vị

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II

18/08/2023 15:11
Ngày 14/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1270-CV/BTGTU về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thực hiện Công văn số 5969-CV/BTGTW, ngày 24/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về phối hợp phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi; khuyến khích, động viên những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn tham dự Cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.