DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

13/02/2023 00:00
Ngày 6/2/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43-KH/BDVTU-BCSĐUBND tỉnh về Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm làm tốt công tác dân vận chính quyền

Ban Dân Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất công tác phối hợp năm 2023 với mục đích nhằm tiếp tục cụ thể hóa Chương trình phối họp số 02-CTr/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 20/3/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm thực hiện cơ che “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyên các cấp trên địa bàn tỉnh để lãnh, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Việc thực hiện các nội dung phối hợp công tác phải đảm bảo thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, thiết thực, có trọng tâm, hiệu quả.

Nội dung phối hợp bao gồm: Tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Phối hợp triển khai tổ chức thực hiện Đề án sổ 15-ĐA/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thể chế, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư. Qua đó kịp thời đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận nhất là trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người đứng đầu đối với việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận các huyện, thành ủy phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 02-CTr/BDVTU-BCSĐUBND và Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 thành nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước: Trọng tâm là hoàn thiện nền hành chính phục vụ nhân dân. Xây dựng các Chương trình, kế hoạch, đề án và các giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước. Thực hiện các quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Thực hiện công khai thông tin đến người dân đây đủ băng các hình thức và thời điểm phù hợp. Thực hiện việc công khai thông tin bắt buộc trên công thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, đăng công báo, niêm yết và những thông tin được quyền tiếp cận theo yêu cầu. Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong việc tổ chức thực hiên chính sách, pháp luật, nhât là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, phong cách công tác dân vận. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ công chức, viên chức, rèn luyện đạo đức, văn hóa công sở, thực hiện chuẩn mực giao tiếp ứng xử “4 xin”, “4 luôn”, nhất là đối với công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại nơi thực hiện các dịch vụ công, có giao dịch trực tiếp với người dân.

Phối hợp thực hiện nghiêm các quy định về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho công dân.

Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đày đủ các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm phát huy quyền làm chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng tiêu cực, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiêu Nhân dân. Tổ chức, triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát, phát hiện bôi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tạo sự lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.

Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp và sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 6 tháng, 01 năm theo quy định./.