DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành

20/12/2022 00:00
Ngày 12/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành (21 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, bao gồm:

Lĩnh vực Quản lý đất đai 12 thủ tục hành chính.

Lĩnh vực Môi trường 01 thủ tục hành chính.

Lĩnh vực Khoáng sản 08 thủ tục hành chính.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan, căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ  thống  thông  tin  một  cửa  điện  tử  tỉnhtheo  quy  định. Thời  gian  trước  ngày 20/12/2022./.