DetailController

Thời sự trong ngày

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

27/04/2023 17:00
Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, như sau:

 Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng Gồm có:

Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng: 1.639.670.187 đồng; bồi thường về đất:  0 đồng; bồi thường về tài sản trên đất: 735.500.187 đồng; chính sách hỗ trợ về đất: 904.170.000 đồng;

Kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 32.793.000 đồng.

Chi phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 25.874.000 đồng;

Chi phí cho Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tỉnh: 2.000.000 đồng;

Chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (Sở Tài chính 30%, Sở Tài nguyên và Môi trường 70%): 4.919.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện: Công ty TNHH TPP Phú Thành chi trả. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy tổ chức thực hiện chi trả theo khối lượng thực tế, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, Giám đốc Công ty TNHH TPP Phú Thành chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.