DetailController

Khoa học - Môi trường

Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030

02/11/2023 16:30
Ngày 01/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9578/VPUBND-KTN về việc Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.

Theo đó, ngày 26 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1251/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa,ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030. Mục tiêu chung là hoàn chỉnh hệ thống tổ chức lực lượng và  nâng  cao năng lực dự báo, cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030. Giai đoạn 2023 – 2025 hoàn thành việc sửa đổi ,bổ sung quy định pháp luật về giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố môi trường quốc gia, kiện toàn hệ thống tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách cho các lực lượng ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. Hoàn  thành việc  xây dựng bộ kịch bản,  quy  trình ứng  phó, các tài liệu hướng dẫn  và thực hiện việc điều  tra, khảo  sát, đánh  giá  nguy cơ sự cố  môi trường cấp quốc gia trên phạm vi cả nước. Hoàn thiện hệ thống  quan trắc, nâng cao năng lực giám sát, cảnh  báo; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng ,phương tiện ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. 100%  kế hoạch ứng  phó  sự cố  môi  trường cấp quốc  gia  của  các  bộ, ngành, địa phương được ban hành. Tăng cường hợp tác quốc tế trong giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố môi trường. Giai đoạn 2026 – 2030 hoàn  thành việc  nâng  cao năng lực  cho  các lực lượng  tham  gia ứng  phó sự cố môi trường cấp quốc gia; 100% cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và năng lực thực hành các giải pháp kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với  các bộ,  ngành, địap hương  liên  quan  xây dựng  và triển khai thực hiện  các dự  án, nhiệm vụ  thành phần củaChương  trình  theo hướng lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan của bộ, ngành, địa phương. Rà soát, xây dựng lực lượng, phương tiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia trên cơ sở lực lượng hiện có của địa phương phù hợp với các quy định khác về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Tăng cường năng lực, nguồn lực ứng  phó sự cố  môi trường cấp quốc gia theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thi hành Quyết định nêu trên; thống nhất đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.