DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục- đào tạo

21/07/2022 00:00
Ngày 15/7/2022, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 145/NĐ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục – đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).

HĐND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục- đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) do ủy ban nhân dân thành phổ Hòa Bình quản lý dự án.

Quy mô đầu tư: Giải phóng mặt bằng diện tích đất khoảng 8,47 ha. Tổng mức đầu tư: 33.796. 000.000 (Ba mươi ba tỷ, bẩy trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Nguồn vốn từ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 33.796. 000.000. Địa điêm thực hiện dự án: Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án được thực hiện trong năm 2022.

Hội đồng nhân dân tính giao: UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tu công và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số liệu của dự án; đảm bảo tiến độ đầu tư, tiên độ giải ngân; phát huy hiệu quả đầu tư và không đế phát sinh nợ đọng vốn của dự án; báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.