DetailController

Tin từ các đơn vị

Phấn đấu giai đoạn năm 2024 – 2025 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/08/2023 15:05
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình từ năm 2021 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.
Diện mạo nông thôn mới xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

Số vốn huy động triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2021-2023 là trên 8.927 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là:  400,725 tỷ đồng; Vốn địa phương (tỉnh, huyện, xã) là: 1.128,271 tỷ đồng; Vốn lồng ghép là 3.004, 47 tỷ đồng; Vốn tín dụng là 3.856,27 tỷ đồng; Vốn huy động khác là 537,866 tỷ đồng.

Đến hết Quý III/2023, toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 21 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 2 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí là 54 xã. Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 123 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 99 sản phẩm 3 sao. Dự kiến sẽ trình Hội đồng đánh giá xếp hạng cấp quốc gia năm 2023 chuẩn hoá 02 sản phẩm OCOP 5 sao.

Trong hai năm từ năm 2021-2022 toàn tỉnh có thêm 17 đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2021 là 9 xã, năm 2022 là 8 xã), có thêm các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu...Dự kiến hết năm 2023 sẽ đạt được 82,1% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được giao theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ (65% tương đương 28 xã) và đạt được 65,7% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch của tỉnh đề ra (70% tương đương 35 xã).

Kế hoạch năm 2024 – 2025, tỉnh phấn đấu: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên: 70% (khoảng 91 xã); Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao: 26,4% (khoảng 35 xã); Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu: 6,2% (khoảng 8 xã).  50% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (5 huyện, thành phố). Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Ít nhất 1 huyện.  Bình quân các xã trong tỉnh đạt 17,0 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa từ 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên.

Trong đó năm 2023-2025 đạt thêm ít nhất:Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 18 xã; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 15 xã; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 07 xã; Thêm 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Thêm ít nhất 01 cấp huyện đạt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân các xã trong tỉnh đạt 17,0 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa từ 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên. Theo đó, dự kiến nguồn lực huy động trong giai đoạn này sẽ đạt khoảng 18.311,747 tỷ đồng.

Trong đó, tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, các huyện, thành phố cũng phải tính toán chủ động cân đối dành một phần nguồn lực từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác để hoàn thành kế hoạch đề ra; Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan./.