DetailController

Chính trị

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

29/03/2023 16:14
Ngày 28/3/2023, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 503 gửi UBND các huyện, thành phố về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (lần 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn.

Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Hòa Bình; Căn cứ công văn số 925/SKHĐT-KGVX ngày 24/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ban Dân tộc (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh) đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung như sau:

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách và tổng nguồn vốn được Ủy ban nhân dân giao tại biểu số 4.1 kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các danh mục công trình của dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 53, Luật Đầu tư công.

Việc phân bổ chi tiết nguồn vốn năm 2023 phải đảm bảo một số nội dung sau: Chỉ cân đối bố trí vốn cho các danh mục công trình chuyển tiếp từ năm 2022, sau đó cân đối vốn cho các công trình, dự án khởi công mới năm 2023.

Để đảm bảo khả năng cân đối vốn của Chương trình, đối với một số danh mục công trình có tổng mức đầu tư lớn sẽ cân đối bố trí vốn không quá 03 năm.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ban Dân tộc đã rà soát các danh mục công trình, dự án đủ điều kiện giao vốn để hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định và phương án cân đối vốn đợt 1 năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành phân bổ chi tiết nguồn vốn đợt 1 cho các công trình, dự án trước ngày 31/3/2023, đồng thời gửi Quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các danh mục công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn về Ban Dân tộc để tổng hợp, theo dõi và cân đối nguồn vốn cho các năm tiếp theo.

Đối với các công trình, dự án đến thời điểm hiện nay chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để tiến hành phân bổ chi tiết nguồn vốn khi có đủ điều kiện. Các danh mục công trình, dự án sau khi có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, theo dõi và thống nhất để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân bổ chi tiết.

Đối với nguồn vốn Dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết nguồn vốn. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Kim Bôi, Đà Bắc và Tân Lạc khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, xin ý kiến thống nhất của Ban Dân tộc trước khi phê duyệt Dự án và báo cáo kinh tế - kỹ thuật để tiến hành phân bổ chi tiết.

Đối với các danh mục đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã sử dụng nguồn vốn của Dự án 4.

Trên cơ sở Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản xin ý kiến của Ủy ban Dân tộc về sử dụng vốn đầu tư đường đến trung tâm xã, đường liên xã. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thống nhất ý kiến để các huyện phân bổ chi tiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục rà soát đảm bảo thực hiện đúng nội dung, mục tiêu đầu tư, quy định về đường đến trung tâm xã, đường liên xã (các danh mục được giao theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ngay từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm về sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của các tuyến đường đến trung tâm xã, đường liên xã trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện (bao gồm cả phần vốn đối ứng kế hoạch năm 2022) theo quy định. Trường hợp đối ứng bằng danh mục công trình sử dụng ngân sách cấp huyện, đề nghị gửi Quyết định giao kế hoạch vốn về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.