DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận, cho ý kiến về hai dự án Luật; công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng

23/10/2021 00:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 23/10, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Tại điểm cầu tỉnh có các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
Đoàn đại biểu Quốc hội tại điểm cầu tỉnh

* Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều, trong đó đã kế thừa hợp lý các quy định hiện hành; đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới cơ bản phù hợp với 4 chính sách đề xuất trong đề nghị xây dựng Luật; bổ sung 1 chương, bổ sung mới 20 điều. Quan điểm sửa đổi Luật phải tạo được hành lang pháp lý và chính sách đột phá, có tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh Việt Nam với tư cách vừa là một ngành văn hóa, nghệ thuật, vừa là một ngành kinh tế trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việc sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Sau khi sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng có 8 chương và 98 điều.

Thảo luận tổ tại điểm cầu tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí tán thành việc cần thiết ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi) để khắc phục những thiếu sót, bất cập trong Luật Điện ảnh hiện hành; cần có cơ chế cụ thể về sản xuất phim từ ngân sách bằng hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu; có biện pháp để quản lý chặt chẽ việc phát hành phim trên không gian mạng; cần quy định một số chính sách về xã hội hóa sản xuất phim; có cơ chế liên doanh giữa doanh nghiệp với đơn vị Nhà nước. Đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cần có những chính sách rõ hơn, động viên người lao động trực tiếp sản xuất, những cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu; thủ tục khen thưởng cần có sự thay đổi.

* Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2021. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến (trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận./.