DetailController

Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

04/11/2022 00:00
Giai đoạn 2021 – 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành phụ trách, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho người dân tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hoá, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí 5 về Trường học và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 76,7%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí 14 về Giáo dục 99,3%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao về Giáo dục và Đào tạo; được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 37,4%. Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục và Đào tạo; được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 8,1%. 50% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong đó đạt chuẩn về tiêu chí Giáo dục và Đào tạo. Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó đạt chuẩn về tiêu chí Giáo dục và Đào tạo ít nhất 01 huyện.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình cấp xã đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng hoàn chỉnh công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho trường THPT cấp huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện; thực hiện Đề án phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2025 ở cấp tỉnh. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, duy trì và nâng cap chất lượng phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, ưu tiên các chính sách để hỗ trợ khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng miền núi, khu công nghiệp, khu chế xuất để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025. Duy trì, củng cố chất lượng biết chữ mức độ 1; từng bước nâng cao tỷ lệ biết chữ mức độ 2 cho người lớn trong độ tuổi 15 – 60.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, trường học, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ trọng tậm của đơn vị, trường học. Phát triển giáo dục gắn liền với phát triển khoa học – công nghệ. Đối mới sáng tạo trong dạy và học. Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài ở các đơn vị, trường học, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, xây dựng và triển khai thực hiện phổ cập giáo dục, xoá mù chữ nhằm duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá mù chữ. Thực hiện việc huy động và phân luồng cho học sinh sau THCS, tăng tỷ lệ học sinh vào học nghề./.