DetailController

Kinh tế

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội

14/06/2024 15:11
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã thay đổi rõ nét nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng.
Cán bộ NHCSXH các cấp trong tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội và xác định tín dụng chính sách xã hội là công cụ hữu hiệu để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tập trung nguồn lực cho NHCSXH để phục vụ, đáp ứng nhu cầu vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, gắn với tạo lập nguồn vốn từ ngân sách địa phương, đưa vào Chương trình, Kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, coi đây là một trong những giải pháp mang tính căn cơ, trọng điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã chuyển tải kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, phủ kín đến 100% thôn, xóm, bản làng toàn tỉnh và ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm, đẩy lùi tín dụng đen, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng giai đoạn.

Song song với việc tăng trưởng tín dụng chính sách hàng năm, thì việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng cũng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng từ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp, tác nghiệp cho vay; bình xét cho vay công khai dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng quy định trước sự giám sát, chứng kiến của cán bộ đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, trưởng thôn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khách hàng vay trước, trong và sau khi cho vay; đôn đốc, hướng dẫn khách hàng vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; chủ động nắm bắt tình hình nợ vay, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn; kiên quyết xử lý thu hồi các trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, không đúng đối tượng thụ hưởng và nợ quá hạn cố tình chây ỳ; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến 30/4/2024, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh trên địa bàn tỉnh là 4,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng dư nợ, giảm 1,4 tỷ đồng (giảm 22,5%) so với năm 2014. Trong đó, nợ quá hạn là 3,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,07%, giảm 2,6 tỷ đồng (giảm 44,8%) so với năm 2014; toàn tỉnh có 96/151 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn.

Về công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn, định kỳ hằng năm, tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, phê duyệt kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình và thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh làm cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách trong từng thời kỳ; kịp thời xác nhận cho các đối tượng thụ hưởng, có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vốn tín dụng chính sách gắn với các chương trình, kế hoạch, hoạt động của địa phương về tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đào tạo nghề, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chương trình khuyến nông, khuyến công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hình thành, phát triển các vùng làng nghề, sản xuất, chăn nuôi trọng điểm, mô hình sản phẩm theo hướng VietGAP; tổ chức các lớp dạy nghề truyền thống cho lao động nông thôn; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế hiệu quả, hội chợ xúc tiến nông nghiệp, xuất khẩu thủ công mỹ nghệ giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực, chủ động phối hợp NHCSXH cùng cấp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn từ khâu tuyên truyền chủ trương chính sách tín dụng đến khâu rà soát, xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH hàng năm; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến cấp cơ sở; rà soát, tổng hợp, đề xuất xem xét xử lý đối với những món vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; phân bổ nguồn lãi thu được của nguồn vốn địa phương; triển khai công tác đối chiếu, phân loại nợ; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở; phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới cho hàng chục nghìn lượt hội viên, đoàn viên, tổ chức cho hội viên, đoàn viên đi học tập kinh nghiệm ở một số mô hình làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Hàng năm 100% các huyện, thành phố; 100% các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên.

Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cùng cấp trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm đưa nội dung triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với bố trí nguồn lực tại địa phương vào nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tiếp theo, coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác định đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách; gắn triển khai tín dụng chính sách với các hoạt động tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ… giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả./.