DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

08/03/2022 00:00
Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ việc chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, đến việc giải quyết cơ bản kịp thời, đúng pháp luật. Từ đó đã hạn chế tối đa các vụ việc đông người, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện theo quy định. Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã đón 982 đoàn với 1.215 lượt người đến để khiếu nại, tố cao, đề nghị, phản án. Sau khi phân loại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và giải quyết khiếu nại 14 đoàn với 23 lượt người. Ngoài ra, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh còn thực hiện tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.255 lượt đơn, thư khiếu nại các loại. Có thể thấy với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp các ngành, nhát là người đứng đầu, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án động lực quan trọng của tỉnh, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên; quy trình trong giải quyết khiếu nại, một số vụ việc giải quyết còn chậm ; một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Nhằm khắc phục những tồn tại trên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngày 07/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân. Bố trí trụ sở tiếp công dân có đầy đủ cơ sở vật chất thuận lợi cho việc tiếp công dân. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém và đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tranh chấp tài sản, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách.

Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp trong công tác thống kê, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể. Đồng thời làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, yếu kém và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

Phát huy công tác phối hợp vận động, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cung cấp thông tin chính xác, trung thực, khách quan các vụ việc khiếu kiện đang được người dân, dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp ở cơ sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.