DetailController

Văn hóa

Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026

15/02/2022 00:00
Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2214/QĐ- TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2026”.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc. Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” giai đoạn 2021-2026 với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nêp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiêt chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Trong đó đặt mục tiêu cụ thể: 70% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động 3 thiết chế văn hóa của tỉnh: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Bảo tàng, Thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, đảm bảo 70% cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 70% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 30% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 50% thôn, làng, bản, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 60% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

Trong đó sẽ tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu, khu dân cư văn hóa, tiêu biểu; Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ./.