DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

16/08/2022 00:00
Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức rõ về vị trí, vai trò và yêu cầu đối với công tác tố chức xây dựng Đảng nói chung và ý nghĩa của việc sinh hoạt chi bộ nói riêng. Hoạt động của các chi bộ thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng xây dựng, phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy các chi bộ ngày càng được nâng lên, trở thành trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò, sức mạnh của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện đảng viên.
Sinh hoạt chi bộ xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

Tính tới hết năm 2021, theo đánh giá có 604/3.174 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.364/3.174 = 74,48% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5/3.174 = 0,16% (Năm 2020 không có chi bộ được xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ). Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: 9.942/62.331 = 15,95% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 47.193/62.331 = 75,71% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 299/62.331 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; khách quan, dân chủ, công khai từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, chạy theo thành tích. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; chất lượng sát, đúng thực chất. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên trong hoạt động của các chi bộ còn một số hạn chế như: Đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng tổ đảng chưa có chế độ phụ cấp nên chưa tạo được sự động viên, khuyến khích trong thực hiện nhiệm vụ và thu hút đảng viên có trình độ, năng lực tham gia công tác. Mộc số chi bộ có đông đảng viên, có đảng viên làm việc lưu động, đảng viên sinh sống không tập trung, khó khăn trong công tác lãnh đạo của chi bộ nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng; một số cấp ủy chi bộ còn hạn chế về năng lực, trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tạo sự chuyến biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tố chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Tỉnh ủy ban hành Đề án số 13/ĐA/TU, ngày 08/8/2022 về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025: về trình độ cấp ủy viên: Trình độ học vấn: 100% có trình độ trung học phổ thông; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 70% có trình độ trung cấp trở lên. Lý luận chính trị: 85% có trình độ sơ cấp; 40% có trình độ trung cấp trở lên. Về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng: Sau mỗi đại hội nhiệm kỳ của chi bộ có 100% cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tố trưởng tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ: Có từ 80% chi bộ trở lên/năm đạt tiêu chuẩn xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ loại tốt theo Quy định số 31-QĐi/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá xếp loại chi bộ (điểm bình quân tháng/năm đạt 90 điểm trở lên). 100% chi bộ xây dựng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Về đánh giá xếp loại: Có 90% trở lên các đồng chí cấp ủy viên, chi bộ, đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan tổ chức, hoạt động của chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ theo định kỳ năm và nhiệm kỳ.

Tổ chức làm tốt công tác giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung cấp ủy chi bộ đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện đảng viên có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ đảng. Kịp thời kiện toàn cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ đảng. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên giữ vững nguyên tắc tố chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; không để xảy ra tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Cấp ủy đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đối với các chi bộ trực thuộc, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm./.