DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên

16/08/2022 00:00
Nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận; đồng thời phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26, ngày 08/8/2022 yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt các nội dung sau:

Ban Thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tố chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở; tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ trong tình hình mới.

Cấp ủy các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên, các văn bản của các cơ quan liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên phát huy khả năng, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Qua đó phát hiện, có kế hoạch tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như phát hiện đảng viên có chiều hướng, triển vọng phát triển để đề nghị cấp ủy có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị hoặc giới thiệu bầu vào cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, địa phương.

Làm tốt công tác giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung cấp ủy chi bộ đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện đảng viên có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ đảng. Kịp thời kiện toàn cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ đảng.

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; không để xảy ra tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ, đảng viên; thực hiện tốt chương trình kiếm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đối với các chi bộ trực thuộc, bảo đảm trọng tâm, trọng điếm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cấp ủy đảng bộ cơ sở tập trung.

Xây dựng cơ chế chính sách, bố trí chế độ phụ cấp hằng tháng cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở có từ 50 đảng viên trở lên không có phụ cấp cấp ủy theo quy định với mức hỗ trợ bí thư chi bộ bằng 0,25 mức lương cơ sở; phó bí thư, cấp ủy viên, tổ trưởng tổ đảng bằng 0,2 mức lương cơ sở.

Căn cứ Chỉ thị này, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức quán triệt, phổ biến thực hiện. Ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện./.