DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

23/12/2021 00:00
Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn.
Huấn huyện cho lực lực dân quân tự vệ của các sở, ban, ngành.

Năm vừa qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, bám sát thực tế, tạo hành lang pháp lý trong triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tỉnh đã thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc quyền theo đúng quy định. Trong đó, đã cử 7 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viện Quốc phòng; 69 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự quân khu 3; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cho 343 đồng chí thuộc đối tượng 3 và 2.207 đồng chí thuộc đối tượng 4. Ngoài ra, tổ chức các lớp học cho đối tượng 4 công an và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Từ kết quả bồi dưỡng đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Với tổng số 122 giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, tỉnh đã triển khai môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho 9.259 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Trường Chính trị tỉnh đóng góp vai trò quan trọng trong giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong năm, nhà trường đã quản lý, điều hành, giảng dạy 33 lớp với 1.895 học viên. Trong đó, hệ đào tạo là 13 lớp, hệ bồi dưỡng 20 lớp. Quá trình điều hành giảng dạy được thực hiện nghiêm theo nội dung chương trình môn học giáo dục quốc phòng theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục toàn diện cho cán bộ, học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, niềm tự hào và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hình thành nhân cách, nếp sống quân sự và xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư,  đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đã triển khai nhiều nội dung phù hợp với từng đối tượng. Đưa chủ trương,  đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân đi sâu vào đời sống. Từ đó, giúp Nhân dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Trong năm có 92 tin, chuyên mục Quốc phòng trên Đài phát thanh - Truyền hình Trung ương, địa phương, có 89 tin báo và thực hiện 97 tin nội bộ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kiết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua đó, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội, không để xảy ra "Điểm nóng" và các vụ việc phức tạp kéo dài, tạo môi trường ổn định đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở./.