DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đạt khoảng 1.500 ha

27/11/2023 16:30
Năm 2023, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã được quán triển, triển khai đồng bộ tại các cấp chính quyền địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đặc biệt chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, thiếu nước sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, phù hợp đã được các địa phương quan tâm triển khai, cụ thể hóa các giải pháp tại các đề án, kế hoạch của ngành.
Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao hơn trên cùng một diện tích đất

Theo kết quả tổng hợp chuyển đổi của các huyện, thành phố. Năm 2023, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 toàn tỉnh là: 2.219,29 ha, trong đó: Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây hàng năm là 2.088,62 ha; diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây lâu năm là 64,69 ha và diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 1,29 ha. Các địa phương có diện tích chuyển đổi lớn gồm: huyện Lạc Sơn (870,53 ha), huyện Tân Lạc (638,53 ha), huyện Kim Bôi (327,12 ha), huyện Mai Châu (245,88 ha).

Theo kế hoạch đăng ký của các huyện, thành phố, diện tích đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 là 1.511,3 ha trong đó: Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây hàng năm là 1.379,12 ha; diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây lâu năm là 62,93 ha; diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 6,32 ha./.