DetailController

Chính trị

Một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh 9 tháng tiếp theo năm 2023

28/03/2023 17:00
3 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 9 tháng tiếp theo năm 2023, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, phấn đấu đạt mục tiêu Chỉ số CCHC của tỉnh được xếp hạng ở mức bình quân chung so với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thương mại, du lịch; nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng đầu tư vào tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2023; quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Tổ chức triển khai công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; rà soát, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng lộ trình và chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

5. Đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp…

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị  và tổ chức triển khai các nhiệm vụ của chương trình chuyển đối số tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các TTHC qua Hệ thống dịch vụ công; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích. Tập trung triển khai kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ tiêu được giao. Triển khai đúng tiến độ các dự án, hoạt động công nghệ thông tin được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, công chức, công vụ, nhất là những lĩnh vực có liên quan, tác động đến chỉ số CCHC của tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

8. Tổ chức đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, làm căn cứ cho việc xét khen thưởng và đánh giá, phân loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị./.