DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Mai Châu: Trên 52 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM năm 2012

23/08/2012 00:00

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tới nay toàn huyện Mai Châu đã có 22/22 xã có quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM của xã và Ban phát triển thôn, bản để tổ chức đánh giá tình hình thực trạng nông thôn làm căn cứ lập đề án xây dựng NTM. Đến nay đã có 10 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí, 12 xã đặt dưới 5 tiêu chí. Hiện nay cơ quan điều phối đang tổ chức rà soát đề án xây dựng NTM của các xã để tổng hợp và hoàn chỉnh thành đề án xây dựng NTM của huyện.

Cứng hóa giao thông nôn thôn tại xã Pà Cò, Mai Châu

Tổng nguồn vốn từ các chương trình, dự án kế hoạch giao năm 2012 là trên 52 tỷ đồng bao gồm vốn từ các chương trình, dự án như dự án giảm nghèo, dự án PSARD, chương trình cứng hóa giao thông nông thôn, dự án kiên cố hóa kênh mương, dự án ổn định dân cư vùng hồ Sông Đà….Hiện nay phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp với các cơ quan thường trực BCĐ 800 huyện, đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch cho 12 xã hoàn thành trước tháng 12/2012. Trong đó có 07 xã Cun Pheo, Piềng Vế, Bao La, Xăm Khòe, Vạn Mai, Mai Hạ và 05 xã được thông báo vốn năm 2012 là Hang Kia, Pà Cò, Tân Mai, Tân Dân, Phúc Sạn.