DetailController

Tin từ các đơn vị

Mai Châu: Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024

20/06/2024 15:59
Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, đến nay trên địa bàn huyện đã có 7/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 46,67%; có 2/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bằng 13,34% (xã Chiềng Châu, xã Mai Hạ đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020); có 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 5 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Bình quân đạt 16,27 tiêu chí/xã, giảm 0,26 tiêu chí/xã.
Đường giao thông nông thôn xã Pà Cò thuận lợi tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Theo kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, tới nay đã có xã Chiềng Châu đạt 19/19 tiêu chí, xã Mai Hạ đạt 19/19 tiêu chí, xã Tòng Đậu đạt 14/19 tiêu chí, xã Vạn Mai đạt 11/19 tiêu chí, xã Mai Hịch đạt 12/19 tiêu chí, xã Xăm Khòe đạt 8/19 tiêu chí, xã Bao La đạt 3/19 tiêu chí.

Nhìn chung, công tác xây dựng NTM luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, địa phương. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 05 vườn mẫu. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân có sự thay đổi rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp; sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển; cảnh quan môi trường nông thôn được chỉnh trang; sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Người dân ngày càng đồng thuận hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, từ đó ra sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, hiến đất đai, hoa màu để thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi nhằm góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới.  

Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện Chương trình còn thiếu. Các nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức và người dân còn hạn chế. Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm so với kế hoạch; đặc biệt là tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, quy mô sản xuất còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, tiềm ẩn nhiều yếu tố kém bền vững. Một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả chưa cao; chưa có sản phẩm chủ lực khẳng định thương hiệu hàng hoá của địa phương trên thị trường. Một số xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới chưa tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là các nội dung của tiêu chí môi trường, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

         

6 tháng cuối năm 2024, huyện tập trung duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 07 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn; phấn đấu mỗi xã đạt từ 1 đến 2 tiêu chí/xã trở lên. Bình quân đạt 16,80 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa 01 sản phẩm OCOP. Trong đó, tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay về xây dựng NTM của các xã trong và ngoài huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; chú trọng đến các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, đẩy mạnh phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với các khu du lịch, tuyến điểm dừng chân… Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển các nhóm chủ lực; các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp trọng điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn xã Nà Phòn, Cun Pheo, Tòng Đậu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại chưa đạt chuẩn; thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 (cấp xã và cấp huyện). Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực: thực hiện lồng ghép, huy động tối đa nguồn lực địa phương để tổ chức triển khai Chương trình. Tiếp tục huy động đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện. Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng nông thôn đảm bảo đồng bộ, kết nối phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân…/.