DetailController

Giáo dục

Lựa chọn chủ đề Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023

03/02/2023 00:00
Ngày 02/02/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 225 về việc lựa chọn chủ đề Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Sau khi nghiên cứu tình hình trong nước và thực tế tại địa phương, Sở Nội vụ dự kiến 02 chủ đề để nghiên cứu lựa chọn 01 chủ đề cho Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023, như sau:

Chủ đề “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội”: Chuyển đổi số đang là mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước và Chính phủ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đi cùng thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng chuyển đổi số, để chúng ta bứt phá, vượt lên. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thanh niên, những người trẻ năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.

Việc tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề: “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội” sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh được bày tỏ những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về chuyển đổi số, giúp đoàn viên, thanh niên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Và là dịp để lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe những chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đoàn viên thanh niên, để kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên được toàn diện, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Chủ đề “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội”: Công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và có tầm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, thanh niên tỉnh Hòa Bình đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Việc tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề: “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội” sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh được bày tỏ những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về cải cách hành chính, giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải cách hành chính với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Và là dịp để lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe những chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đoàn viên thanh niên, để kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên được toàn diện, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm lựa chọn 01 trong 02 chủ đề nêu trên hoặc đề xuất 01 chủ đề khác (trong đó nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ đề lựa chọn) gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 09/02/2023, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.