DetailController

Thể thao

Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012- 2020

24/03/2012 00:00
Sáng 24/3, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Dự Lễ phát động có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc sở VH,TT&DL và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia tại lễ phát động

 Lễ phát động nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 08/NQ-TƯ của BCH TƯ Đảng về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020". Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Trong những năm qua, phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư và có nhiều khởi sắc. Đến năm 2011, toàn tỉnh đã có 505 câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng hoạt động thường xuyên, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 25% dân số, số gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt 17%, 100% số trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khóa. Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", cần hoàn thành các mục tiêu cụ thể của CVĐ như: phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và đến năm 2020 đạt 33% dân sốc; phấn đấu số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2015 đạt 22% và đến năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn quốc; có 85% xã, phường có thiết chế văn hóa, CLB thể thao cơ sở; 100% số trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục thể chất vào năm 2015; phấn đấu số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng quân, binh chủng đến năm 2015 đạt 95%, đến năm 2020 đạt 98%...

Tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HB tích cực hưởng ứng CVĐ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012- 2020, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ trí và lực, tạo dựng nhân cách và lối sống lành mạnh phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng quê hương HB ngày càng giàu đẹp.