DetailController

Tin từ các đơn vị

Lạc Thủy phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025 hoàn thành 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu

29/08/2023 16:30
Tới nay, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí (Phú Nghĩa, An Bình 18 tiêu chí, Đồng Tâm, Phú Thành, Hưng Thi, Thống Nhất:17 tiêu chí, Khoan Dụ, Yên Bồng 16 tiêu chí). Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, đã có 04 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí (Đồng Tâm, Phú Nghĩa: 14 tiêu chí; Khoan Dụ, Phú Thành: 12 tiêu chí); có 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí (An Bình, Thống Nhất, Hưng Thi, Yên Bồng: 7 tiêu chí).
Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Lạc Thủy ngày càng khang trang

Tổng vốn huy động giai đoạn năm 2021-2023: 2.319.752 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 30.254 triệu đồng, chiếm 1,3%; Ngân sách địa phương: 502.785 triệu đồng, chiếm 21,67%; Vốn lồng ghép: 313.786 triệu đồng, chiếm 13,53%; Vốn tín dụng: 1.328.673 triệu đồng, chiếm 57,28%; Vốn đầu tư của doanh nghiệp: 41.600 triệu đồng, chiếm 1,79%; Vốn nhân dân đóng góp: 102.654 triệu đồng, chiếm 4,43%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thực hiện đồng bộ, chủ động và quyết tâm, quyết liệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, từng bước hiện đại đảm bảo phục vụ tốt hoạt động phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2022 đạt 72,43 triệu đồng. Số tiêu chí xã nông thôn mới bình quân hết tháng 5/2023 đạt 17 tiêu chí/xã. Số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao bình quân hết tháng 5/2023 đạt 10 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, vẫn còn tư tưởng trông chờ đầu tư của Nhà nước, chưa xác định được vai trò xây dựng nông thôn mới người dân là chủ thể. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lạc Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở một số nơi còn hạn chế; ý thức trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp ở một bộ phận người dân chưa cao. Dồn điền, đổi thửa còn chậm, sản xuất còn manh mún, vùng sản xuất hàng hóa chưa đủ lớn, liên kết sản xuất thiếu chưa bền vững, hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác chưa cao.

Giai đoạn 2023 – 2025, Lạc Thủy xác định xây dựng nông thôn mới là nhằm tạo ra địa bàn nông thôn huyện Lạc Thuỷ, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, sản xuất từng bước phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, xã hội nông thôn an ninh tốt, phát huy tính dân chủ cao trong xây dựng NTM. Các xã phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được; từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện phấn đấu duy trì các tiêu chí huyện nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững. Phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 2-3 tiêu chí xã nông thôn mới, số tiêu chí trung bình mỗi xã đạt được từ 17,88 tiêu chí/xã trở lên; Số tiêu chí nông thôn mới nâng cao trung bình đạt 15 tiêu chí/xã; hoàn thành 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu chuẩn hóa và nâng hạng từ 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên. Duy trì các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn kiểu mẫu đã được công nhận, phấn đấu đến năm 2025 có trên 30,4% số khu dân cư (34 khu dân cư) được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế...Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Trong đó, huyện sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP huyện Lạc Thủy. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình, huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, phát huy nội lực trong nhân dân; huy động nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, các khoản đóng góp tự nguyên của nhân dân để hoàn thiện các bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao năng lực hoạt động của HTX, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn; xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Ủy ban nhân dân các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% nguồn vốn giao năm 2021, năm 2022, năm 2023; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn đối ứng ngoài ngân sách thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra./.