DetailController

Tin từ các đơn vị

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới

15/12/2023 16:30
Theo báo cáo của UBND huyện Kim Bôi, tính đến hết năm 2023, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 14,9 tiêu chí/xã (đạt 106% so với kế hoạch). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 6 xã (các xã: Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng, Mỵ Hòa, Đông Bắc, Vĩnh Tiến). Trong đó, đang đề nghị xét, công nhận xã Nam Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Có 01 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí ; 09 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí.
Năm 2024, huyện Kim Bôi phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM và có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 đạt được một số kết quả nổi bật như: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình kịp thời, đầy đủ; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đặc biệt là các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023; hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Trong năm 2023, tổng huy động vốn xây dựng nông thôn mới của huyện đạt trên 916 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 38,5 tỷ đồng, Ngân sách địa phương 223 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 60 tỷ đồng, vốn tín dụng 525 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp 16 tỷ đồng, vốn góp từ cộng đồng dân cư 55 tỷ đồng.

Năm 2024 huyện phấn đấu đạt bình quân 16 tiêu chí/xã; giữ vững 6 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ; có 01 Vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn; có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Để đạt được mục tiêu trên, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên nâng cao năng lực tổ chức điều hành quản lý Chương trình; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nhất là chính quyền cấp xã và khu dân cư đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để tuyên truyền, vận động và chỉ đạo xây dựng NTM; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân ở nông thôn trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”.

Tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới cho các xã, đặc biệt là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: Đường giao thông nông thôn; thủy lợi nội đồng; môi trường và hệ thống công trình nước sạch sinh hoạt...; Tiếp tục nâng cấp, sữa chữa các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục và trang thiết bị cho các trạm y tế xã. Đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm hướng tới sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, tổ chức phát triển sản xuất, cơ cấu lại các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết có sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp, HTX gắn với du lịch, dịch vụ, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thu hút, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 bằng việc tạo điều kiện hỗ trợ liên kết doanh nghiệp, Hợp tác xã với nông dân trong việc dồn đổi tích tụ tập trung đất đai đầu tư sản xuất hoặc liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản... Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thủy sản, các sản phẩm đã qua chế biến; đảm bảo các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ở các xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường đầu tư vào hoàn thiện hạ tầng giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội./.