DetailController

Tin từ các đơn vị

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

25/03/2024 17:07
3 tháng đầu năm, huyện Kim Bôi đã huy động được trên 267 tỷ đồng cho chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn đó và các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huyện đã tiếp tục thực hiện chuyển tiếp: 31 công trình đường giao thông nông thôn, 1 ngầm, 11 công trình kênh mương, 28 công trình trường học, 3 công trình Nhà văn hóa, 3 công trình Khu thể thao xã, 6 Nhà văn hóa thôn, 1 công trình nước sạch tập trung. Chuẩn bị đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới: 28 công trình đường giao thông nông thôn, 8 công trình kênh mương, 7 công trình trường học, 19 nhà văn hóa thôn, 3 công trình nước sạch tập trung.
Đường nông thôn mới xã Kim Lập

Thời gian qua, huyện đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: Tình hình gieo trồng cây hàng năm và lâu năm, phát triển chăn nuôi trên địa bàn được duy trì, giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục giữ ổn định. Duy trì và phát triển các sản phẩm chất lượng như: Quả có múi, thanh long, rau, dược liệu các loại đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích trên 233 ha (tăng 23 ha so với cùng kỳ); sản phẩm nhãn và bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế GlobalGAP với diện tích 46,5 ha (tăng 12,5 ha so với cùng kỳ).

Huyện Kim Bôi có 31 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Có 31 trang trại. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân triển khai các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp sản phẩm rau củ quả, cây ăn quả có múi theo quy trình VietGAP; Chuỗi trồng cây ăn quả, chuỗi trồng cây lấy hạt, chuỗi liên kết sản xuất xả và tinh dầu xả chanh, chuỗi trồng và tiêu thụ cây dược liệu... đem lại doanh thu cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, lựa chọn và đăng ký tham gia xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Năm 2023, hỗ trợ 03 chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm và nâng hạng OCOP, kết quả có 02 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn 4 sao (Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi và Mật ong rừng Hợp Tiến) và có 01 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn 3 sao (Bưởi Da xanh Nam Thượng). Hiện nay, huyện Kim Bôi có tổng số 12 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 và 4 sao. Các chủ thể tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, chủ động nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện quy trình sản xuất để tăng chất lượng sản phẩm, thay đổi cách tiếp cận khách hàng và hình thức bán hàng; tổ chức các khóa học về kỹ năng bán hàng cho đội ngũ bán hàng; phát triển các website bán hàng. Do đó hầu hết các sản phẩm đều có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với các đối tượng khách hàng trên thị trường trong và ngoài huyện như: sản phẩm Mật ong rừng Hợp Tiến, Nhãn Sơn Thủy, Dầu sả chanh, Cơm Lam Mường Động, Bưởi Mường Động...

Tính đến hết tháng 3/2024, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 14,9 tiêu chí/xã. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 06 xã (các xã: Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng, Mỵ Hòa, Đông Bắc, Vĩnh Tiến). Trong đó, đang đề nghị xét, công nhận xã Nam Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 01 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 09 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

Từ nay tới cuối năm, huyện phấn đấu bình quân tiêu chí xã nông thôn mới cả huyện đến hết năm 2024 đạt 16,0 tiêu chí/xã. Có 8 xã đạt chuẩn NTM; có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; có 6 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Chuẩn hoá thêm 02 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Trong đó, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách nông thôn mới. Tập trung đầu tư nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, bên cạnh đó huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong năm 2024; Các phòng, ban,  ngành, đơn vị phụ trách các tiêu chí tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí (bao gồm cả hồ sơ, văn bản minh chứng đạt chuẩn) do đơn vị phụ trách đối với các xã.

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã đẩy nhanh triến độ hoàn thành các tiêu chí Vườn mẫu năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp về quản lý thực hiện chương trình và phát huy vai trò của các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP. Duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận; đánh giá lại các sản phẩm đã hết hạn; định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia Chương trình OCOP; tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2024; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ./.