DetailController

Khoa học - Môi trường

Kiểm tra việc phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

20/04/2022 00:00
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của cấp huyện, cấp xã, ngày 14/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 139/KH-STNMT Kiểm tra việc phân cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ năm 2022.

Thông qua đó nâng cao năng lực quản lý cho địa phương về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường đúng quy định, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung với các nội dung: Điều tra xây dựng giá đất; Công tác lập Quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thống kê đất đai; Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

Trong lĩnh vực quản lý môi trường, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, kết quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT); Kế hoạch trong thời gian tới về công tác BVMT.

Lĩnh vực quản lý khoáng sản: Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2, Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010.

Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước: Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Ủy ban ban dân các cấp được quy định tại Luật Tài nguyên nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Việc phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác Khí tượng thủy văn trên địa bàn quản lý; Theo dõi việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn; Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về khí tượng thủy văn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền; Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động khí tượng thủy văn, thiệt hại do thiên tai khí tượng thủy văn gây ra trên địa bàn; Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về khai thác, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Việc phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác Biến đổi khí hậu; Việc xây dựng, triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; Công tác truyền thông về biến đổi khí hậu nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả; Việc tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Lĩnh vực quản lý đo đạc và bản đồ: Kết quả thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022 của địa bàn, đơn vị mình quản lý theo quy định Thông tư số 46/2015/TT- BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ; Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Luật Đo đạc và bản đồ./.