DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

20/03/2024 16:30
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 975/UBND-KTN ngày 26/6/2023 về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.
Đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tiết kiệm điện trong các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg; chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Hòa Bình trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch, phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề xuất với Bộ Công Thương các nhiệm vụ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 với tổng kinh phí thực hiện năm 2024 là 1.000 triệu đồng. Với vai trò, trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công Thương phát động phong trào, kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi tầng lớp Nhân dân chung tay thực hiện tiết kiệm điện. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện kiểm toán năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng và các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành bia và nước giải khát, thép, nhựa, giấy, đường mía thực hiện các quy định về định mức tiêu hao năng lượng. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh thực hiện là 90 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm, tích cực triển khai thực hiện đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ gia đình thông qua các hình thức như: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến hoặc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc họp, tập huấn; tuyên truyền trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Thực hiện phát 24.000 tờ rơi tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ngoài ra, Công ty Điện lực Hòa Bình cũng thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện với 2.079 băng rôn, áp phích, tờ rơi, phướn; tuyên truyền phổ biến trên website của Công ty, tại các điểm giao dịch với khách hàng, tận dụng tối đa trên các kênh truyền thông như App chăm sóc khách hàng, Facebook, Zalo SMS. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, qua đó góp phần thực hiện tiết kiệm điện. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 27,188 triệu kWh (đạt 2,06%) trên tổng sản lượng điện thương phẩm là 1.319 triệu kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng dùng để truyền tải và phân phối là 6,28%, giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện là 275 MW, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 5,3 MW. Các cơ quan, đơn vị đã phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, phấn đấu đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; thực hiện sửa chữa, thay thế hoặc mua mới các phương tiện, thiết bị điện. Các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện… đã thực hiện tiết kiệm được 582.896 kWh, đạt 2,04% so với điện năng tiêu thụ.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời đã chủ động phối hợp với Điện lực huyện, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện để đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; thực hiện cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Điện lực huyện, thành phố; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực huyện, thành phố trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Các công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đã sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Các đơn vị chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời đã thực hiện tiết kiệm được 871.383 kWh, đạt 7,29% so với điện năng tiêu thụ. Cơ bản các hộ gia đình đã có ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; một số hộ gia đình đã thực hiện lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Thực hiện tiết kiệm được 9.020.000 kWh, đạt 1,65% so với điện năng tiêu thụ.

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ đã thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; một số cơ sở đã thực hiện lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với Điện lực huyện, thành phố thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu; thực hiện tiết kiệm được 1.886.000 kWh, đạt 3,42% so với điện năng tiêu thụ. Các doanh nghiệp sản xuất chú trọng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao khi thay mới. Một số cơ sở sản xuất đã lắp đặt, tích hợp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời; áp dụng chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện; phát động các phong trào về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại cơ sở; chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện; phối hợp với Điện lực huyện, thành phố thực hiện các quy định về Quản lý nhu cầu điện. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan. Thực hiện tiết kiệm được 14.827.000 kWh, đạt 2,53% so với điện năng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong quá trình thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định các dự án đã tổ chức xem xét, đánh giá các giải pháp khả thi nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong phát triển vật liệu xanh, công trình xanh theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện và loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo quy định.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng. Tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh./.