DetailController

Thể thao

Kết quả triển khai Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh

29/12/2023 16:30
Những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) từng bước phát triển, đa dạng với nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.
Toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả 836 câu lạc bộ thể thao.

Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp đẩy mạnh với các hình thức phong phú, hiệu quả, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức cao về tính chất của Đề án; để người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, tác dụng của TDTT đối với sức khỏe, thể chất, hạnh phúc của mỗi gia đình. Đến nay, các câu lạc bộ, điểm tập được mở rộng và phát triển. Hoạt động luyện tập thể thao trong các trường học, các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển. Đặc biệt chú trọng thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu TDTT gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo rà soát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2023, số người tập TDTT thường xuyên của tỉnh đạt gần 309.000 người, đạt 36,1%; số hộ gia đình thể thao đạt hơn 59.500 hộ, đạt 26,6%.

Để Đề án được thực hiện đạt kết quả cao, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, thiết chế thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, nâng cao chất lượng giờ học thể dục cho 100% các nhà trường. Nội dung chương trình thể dục được thực hiện theo hướng trang bị kiến thức, kỹ năng vận động, giáo dục các tố chất thể lực, hình thành thói quen tập luyện TDTT cho học sinh. Nhiều nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đem lại hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được củng cố cả về số lượng và chất lượng góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Nề nếp dạy và học trong các nhà trường được duy trì tốt, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Đây là yếu tố tác động tích cực tới việc đáp ứng nhu cầu học tập và tạo điều kiện tối đa cho con em đồng bào dân tộc tại các vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm phát triển thể thao quần chúng. Toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả 836 câu lạc bộ thể thao. 100% các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ phát động Cuộc Vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Kết quả có 151/151 xã, phường thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic. Nhiều giải thể thao trong tỉnh được tổ chức ở cả 3 cấp, thu hút đông đảo vận động viên, Nhân dân tham gia.

Kết quả trên là cơ sở để tỉnh tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả Đề án những năm tiếp theo. Nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam./.