DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại 6 tháng đầu năm 2024

14/06/2024 08:15
Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại của công dân đã được cơ quan Nhà nước chấp hành và thực hiện kịp thời theo quy định pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Từ ngày 01/01 đến ngày 10/6/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 136 đoàn, gồm 205 lượt công dân. Trong đó, có 3 đoàn đông người (từ 5 người trở lên) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày 155 vụ việc. Cụ thể, nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai là 155 vụ việc; nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nội dung khác là 40 vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức thành công 5 Hội nghị tiếp công dân định kỳ. Sau Hội nghị, Ban Tiếp Công dân tỉnh đã ban hành 13 văn bản liên quan đến tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4 Thông báo Kết luật và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND. Nhìn chung các đoàn, công dân đã chấp hành tốt nội quy của Trụ sở Tiếp công dân và được tiếp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đa số vụ việc đông người, phức tạp đã được xử lý theo quy định, không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân đã góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, tình hình dư luận xã hội về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự xã hội… phản ảnh kịp thời tới lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong kỳ báo cáo, Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 375 đơn thư. Trong đó, có 51 đơn khiếu nại, 49 đơn tố cáo, 275 kiến nghị, phản ánh, 249 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đơn thư đã được xử lý kịp thời theo quuy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 5 Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, 5 Quyết định giao xác minh nội dung khiếu nại, 1 Quyết định giải quyết khiếu nại và 1 Quyết định hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại. Ban đã ban hành 162 văn bản thuộc thâm quyền, đồng thời thực hiện lưu đơn theo quy định pháp luật đối với những đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn đã được giải quyết hết thẩm quyền.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tư, bảo vệ tài sản tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình, không gây bức xúc cho công dân.

Bám sát các nhiệm vụ cụ thể đã được quy định tại Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn th hành, thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định. Đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ở các huyện, thành phố tập trung tại Trụ sở. Đảm bảo công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị , phản ánh được cán bộ tiếp công dân trả lời hướng dẫn tận tình, không gây bức xúc. Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Đôn đốc các cấp, các ngành trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân./.