DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2024

12/06/2024 13:46
Từ ngày 14/5 – 10/6/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 28 đoàn, gồm 59 lượt công dân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày 30 vụ việc.

Cụ thể: Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai: 26 vụ việc. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung khác: 04 vụ việc.

Công tác tiếp công dân định kỳ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Ngày 15/5/2024, đông chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiêp công dân định kỳ tháng 5/2024. Có tổng số 09 đoàn với 30 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày 09 vụ việc, trong đó có 01 đoàn công dân đông người. Ban Tiếp công dân tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, phối hợp tiếp, giải thích, hướng dẫn, thuyết phục 02 đoàn công dân trở về địa phương để được xem xét giải quyết. Trong ngày, có 01 đoàn (02 công dân) được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp theo quy định. Không có tiếp công dân đột xuất.

Nhìn chung, các đoàn, công dân đã chấp hành tốt nội quy của Trụ sở Tiếp công dân và được tiếp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật; không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không gây ra các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác tiêp công dân đã góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, tình hình dư luận xã hội về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự... để phản ánh kịp thời tới lãnh đạo tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Công an phường Tân Thịnh, UBND huyện Lương Sơn vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương (nhất là đối với các đoàn công dân đông người), xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra bức xúc trong công dân, không phát sinh "điểm nóng" trên địa bàn, hạn chế tối đa việc công dân tụ tập, gây mất an ninh trật tự trong các ngày tiếp công dân định kỳ và trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Phối hợp với Thanh tra tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ xử lý đơn thư.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư được thực hiện tốt, Ban Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 74 đơn thư (trong đó: Khiếu nại 08 đơn; tố cáo 07 đơn; kiến nghị, phản ánh 59 đơn; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai: 42 đơn, lĩnh vực khác: 32 đơn). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai). Đã ban hành 45 văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tiếp công dân tỉnh liên quan đến xử lý đơn và tiếp công dân (26 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 14 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với những đơn đủ điều kiện xử lý; 05 văn bản khác). Ban Tiếp công dân tỉnh đã thực hiện lưu đơn theo quy định của pháp luật đối với những đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn đã được giải quyết hết thẩm quyền.

Tình hình an ninh traatjt ự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự; công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2024, bám sát vào những nhiệm vụ cụ thê đã được quy định tại Luật Tiêp công dân và các văn bản hướng dân thi hành; các văn bản của UBND tỉnh quy định về công tác tiếp công dân. Ban Tiếp công dân tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Trực tiếp công dân thường xuyên và thực hiện tốt quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định tại Quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ở các huyện, thành phố tập trung tại Trụ sở Tiêp công dân của tỉnh. Đảm bảo công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân. Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc các cấp, các ngành trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các vụ việc do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển, các nhiệm vụ do Ban Tiếp công dân tỉnh thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh giao. Bên cạnh đó, phối hợp với thanh tra tỉnh, Sở, Ngành có liên quan để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền có tính chất phức tạp, kéo dài./.