DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2014 – 2023

19/03/2024 17:00
Hướng ứng Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” để huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân chăm lo hộ gia đình nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng những căn nhà mới, hỗ trợ sinh kế…thoát nghèo góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, hàng năm MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Xác định công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, về các chương trình, kế hoạch, dự án tới Nhân dân là hoạt động rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tác động kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, do đó công tác tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú trong đó tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo; tập trung tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách giảm nghèo để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nắm bắt và tự nguyện tham gia cùng với Nhà nước; thông tin về các hoạt động, chương trình hỗ trợ cho người nghèo; giới thiệu rộng rãi các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh Truyền hình cấp tỉnh và huyện, thành phố; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và trên các kênh thông tin chính thức khác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua để giúp đỡ người nghèo; vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể (đóng góp Quỹ An sinh xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo; liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm…).

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đầu tư để xoá đói giảm nghèo, nhằm tạo cơ hội cho người nghèo thoát khỏi cảnh đói nghèo thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm trợ giúp và tạo điều kiện cho người nghèo, xã đặc biệt khó khăn vươn lên, qua nhiều năm thực hiện các lĩnh vực trong đời sống chính trị kinh tế - xã hội các vùng đồng bào dân tộc đã có bước chuyển biến rõ rệt làm thay đổi diện mạo của nông thôn vùng dân tộc và miền núi, đời sống kinh tế  từng bước được cải thiện. Cùng với các chương trình, các phong trào chung của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, MTTQ các cấp đã luôn chủ động làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” từ nguồn quỹ hỗ trợ giúp đỡ được nhiều hộ gia đình nghèo thoát nghèo góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác sử dụng Quỹ được đổi mới theo hướng chú trọng xây dựng các mô hình điểm giảm nghèo bền vững, các công trình hỗ trợ cho cộng đồng nghèo; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của MTTQ để phân bổ xây dựng Nhà “Đại đoàn kết” cho các hội viên, đoàn viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; công tác chăm lo Tết cho người nghèo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; Công tác quản lý, sử dụng Quỹ các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy chế hoạt động.

Giai đoạn 2014 - 2023, tỉnh Hòa Bình đã vận động được số tiền trên 127,6 tỷ đồng , trong đó cấp tỉnh đạt trên 70 tỷ đồng, cấp huyện trên 36,7 tỷ đồng, cấp xã trên 26,8 tỷ đồng. Từ nguồn vận động và số dư chuyển sang toàn tỉnh đã phân bổ hỗ trợ số tiền gần 130 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ xây mới 2.951 nhà trị giá trên 86 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nâng cấp nhà ở 841 nhà trị giá trên 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất đạt 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh đạt 631 triệu đồng; hỗ trợ học sinh  nghèo vượt khó đạt 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ trao trên 41 nghìn suất quà cho người nghèo đạt 21,2 tỷ đồng; hỗ trợ nâng cấp các công trình dân sinh cho cộng đồng nghèo đạt 13 tỷ đồng,…

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 (theo tiêu chí thu nhập giai đoạn 2010 – 2015) trên địa bàn toàn tỉnh là 15,46% (giảm 3,24% so với năm 2013). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 12,26% (giảm 3,2% so với năm 2014). Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 – 2020 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm bình quân 3,02%/năm (đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch tỉnh đề ra). Năm 2021: (Đầu giai đoạn 2021 – 2025 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều): tỷ lệ hộ nghèo là 15,4%. Năm 2022: Tỷ lệ hộ nghèo là 12,29%, giảm 3,2% so với năm 2021. Năm 2023: Tỷ lệ hộ nghèo là 9,2%, giảm 3,09% so với năm 2022.

Nhìn chung, các đối tượng nghèo được hỗ trợ từ nguồn Quỹ đã ổn định cuộc sống phát triển kinh tế hộ gia đình, xoá đói, giảm nghèo ở địa bàn khu dân cư góp phần thực hiện Phong trào thi đua “ Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững./.