DetailController

Chính trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đến tháng 3 năm 2023

28/03/2023 15:43
Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 615 nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Đến nay, đã có 594 nhiệm vụ đã hoàn thành còn 21 nhiệm vụ đang thực hiện.

Trong tháng 3, có 11 nội dung của các sở, ban, ngành, địa phương trình để báo cáo, thảo luận và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua thẩm định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 11 nội dung trình của các sở, ngành, địa phương cơ bản đảm bảo về mặt kết cấu, bố cục, thể thức trình bày, đảm bảo bảo đủ điều kiện để đưa vào nội dung kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnhthường kỳ tháng 3 năm 2023.

Tính đến hết ngày 22/3/2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 768,6 tỷ đồng, bằng 14% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 11% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, bằng 53% so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa thực hiện 720,4 tỷ đồng; thu từ thuế, phí thực hiện 666,6 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 53,8 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu thực hiện 48,2 tỷ đồng. Nguyên nhân kết quả thực hiện thu ngân sách Nhà nước đạt thấp là do thu tiền sử dụng đất giảm 90% so với cùng kỳ. Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý I/2023 đạt 853,7 tỷ đồng.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ ngày 28/02/2023 đến ngày 23/3/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 42.581 hồ sơ, đã giải quyết 32.686 hồ sơ; đang giải quyết 9.895 hồ sơ. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn. Tiếp nhận kịp thời tất cả các hồ sơ của cá nhân, tổ chức gửi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và không yêu cầu người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách  hành  chính.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII dự kiến tổ chức vào ngày 07/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 12 nội dung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo cụ thể các các nội dung cần triển khai việc xây dựng các Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đến nay đã có 10/12 nội dung đã được hoàn thiện và trình sang Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, còn 02/12 nội dung đang hoàn thiện hồ sơ để thông qua cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3/2023 và trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong tháng 4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn,phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai  và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đểthúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh,phấn đấu đạt cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm 18 nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Chỉ thị, Thông báo, Kết luận. Rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc thu ngân sách Nhà nước, khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm các hồ sơ để luân chuyển cho các đơn vị; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân chậm thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt, kịp thời hiệu quả về công tác giải ngân vốn đầu tư công và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạng phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội./.